Jin Gang Ba Shi #4

ABCDE

abcde

Back to Baji/Pigua Part I
On to Jin Gang Ba Shi #5