Jin Gang Ba Shi #5

a bcde

Back to Baji/Pigua Part I
On to Jin Gang Ba Shi #6