Jin Gang Ba Shi #1
ABCDE
abcde

Back to Baji/Pigua Part I
On to Jin Gang Ba Shi #2