Jin Gang Ba Shi #2

ABCDE

a bcde

Back to Baji/Pigua Part I
On to Jin Gang Ba Shi #3