Yin Yang Teapot

Taiji chahu

yin yin yin
yin yin yin