Jin Gang Ba Shi #7

ABCDE

abcde

Back to Baji/Pigua Part I
On to Jin Gang Ba Shi #8